تست هوش کودکان پنج تا یازده سالتست هوش کودکان پنج تا یازده سال

این آزمون در مجموع 36تصویر دارد ،که در مورد کودکان 5 تا11سال سن قابل اجرا است.در هنگام اجرا اولین تصویر را به کودک نشان دهید، وبگویید: به این تصویر خوب نگاه کنید، قسمتی از آن برید شده است، هریک از تصاویر پایینی شکل قسمت بریده شده بالا را دارد و می تواند در آنجا قرار گرفته و قسمت بریدگی را پرکند. براین اساس، آزمودنی ابتدا تصویر بالایی راخوب نگاه کند و سپس از بین 6تصویر پایین ، تصویر مورد نظر را پیدا کند و... آزماینده بیش از آنچه دستورالعمل را خوب توضیح داد، حق ندارد به آزمودنی در تکمیل تصاویر کمک کند.کلا زمان لازم برای اجرای ریون کودکان 30دقیقه است

سوال شماره :1
سوال شماره :2
سوال شماره :3
سوال شماره :4
سوال شماره :5
سوال شماره :6
سوال شماره :7
سوال شماره :8
سوال شماره :9
سوال شماره :10
سوال شماره :11
سوال شماره :12
سوال شماره :13
سوال شماره :14
سوال شماره :15
سوال شماره :16
سوال شماره :17
سوال شماره :18
سوال شماره :19
سوال شماره :20
سوال شماره :21
سوال شماره :22
سوال شماره :23
سوال شماره :24
سوال شماره :25
سوال شماره :26
سوال شماره :27
سوال شماره :28
سوال شماره :29
سوال شماره :30
سوال شماره :31
سوال شماره :32
سوال شماره :33
سوال شماره :34
سوال شماره :35
سوال شماره :36